Privacybeleid

PRIVACYBELEID MAGYAR BOLT HÁGA

Versie januari 2023


Magyar Bolt Hága hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Magyar Bolt Hága houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Magyar Bolt Hága verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of bestelling;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het behandelen van een retour aanvraag.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht voor de levering van goederen of diensten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Magyar Bolt Hága de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres gegevens.
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;

Uw persoonsgegevens worden door Magyar Bolt Hága opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst ( maximaal 4 jaar ) en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Magyar Bolt Hága verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Magyar Bolt Hága de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Magyar Bolt Hága opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is, u kunt zich te allen tijde afmelden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het uitvoeren van leveringen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Magyar Bolt Hága bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Magyar Bolt Hága van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies en social media plug-ins

Wij gebruiken cookies en sociale media plug-ins op onze websites en mobiele applicaties. Sommige hiervan zijn essentieel om de website en mobiele applicaties te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel via uw browser. Op onze websites en mobiele applicaties gebruiken wij de volgende cookies:

Noodzakelijke cookies/ technische cookies
Dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van de websites / web-toepassingen / mobiele applicaties en die ervoor zorgen dat u bepaalde delen ervan kan gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites / web-toepassingen / mobiele applicaties, om gegevens in te vullen, enz.
Analytische cookies
Deze cookies stellen ons in staat om de bezoekers van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te stellen op welke manier zij navigeren. Dit helpt ons om de bezoekersnavigatie te verbeteren en te verzekeren dat bezoekers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben.
Performantie cookies
We gebruiken performance cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties. Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe gebruikers interageren met onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties, waarom bepaalde foutmeldingen voorkomen en ze stellen ons in staat om nieuwe functies te testen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruiksgemak van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties te vergroten.
Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor te zorgen dat u een meer gepersonaliseerde gebruikservaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden.

Daarnaast gebruiken we social media plug-ins. Deze maken het mogelijk om social media (LinkedIn, Twitter, Facebook) ‘share’ knoppen te gebruiken. Meer informatie hieromtrent kunt u terugvinden in het Privacy beleid van uw social media diensten. Indien u geen verbinding wenst te maken met uw social media profiel, dient u zich hiervoor af te melden voordat u onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties gebruikt.

Sommige van de cookies en social media plug- ins zijn essentieel om de websites / web-toepassingen / mobiele applicaties te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Magyar Bolt Hága
Valkenboslaan 302
2563 ED Den Haag
070-3464474
[email protected]